Kurzy pro pedagogy > Archiv

Od 28. 1. 2020 jsme akreditované pracoviště MŠMT  - MSMT- 4484/2020-1 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vzděláváme pedagogické pracovníky v celé České republice
 • Realizujeme vzdělávací kurzy pro sborovny v rámci DVPP.
 • Vzdělávací akreditované kurzy v rozsahu 6 hodin, 8 hodin, 16 hodin, 66 hodin
 • Programy lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, z FKSP.

Po absolvování získá každý účastník:

 • Materiály z výuky
 • Osvědčení o absolvování

Zveřejněné dokumenty k akreditovaným kurzům

Rozhodnutí o udělení akreditace organizace V lavici s. r. o.
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 28. 1. 2020
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 21. 4. 2020 
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 28. 1. 2021
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 24. 3. 2021

Obchodní a storno podmínky: 

Platební s storno podmínky

Informace k objednání, platbám a storno podmínky:

 • Účastník se objednáním zavazuje k využití služeb /absolvování vzdělávacího kurzu/.
 • V případě zrušení kurzu bude po účastníkovi požadována částka podle storno podmínek.
 • Fakturu lze vystavit na účastníka (samoplátce) nebo na zaměstnavatele – nutné uvést u objednávky.

V případě dotazu se obracejte na vzdelavani@vlavici.cz nebo tel 778 444 208. 

Archiv kurzů

Jak na formativní hodnocení - webinář

23. května 14:00-20:00

Hlavním cílem tohoto kurzu je získat jistotu v tom, co je a není formativní hodnocení. Porozumět tomu, že „formativní hodnocení“ se netýká zdaleka jen hodnocení, prozkoumat, na jakých filozofických východiscích a praktických postupech formativní hodnocení stojí. Účastníci si odnesou konkrétní inspirace do své pedagogické praxe, jak používat postupy formativního hodnocení (např. portfolia, určité typy skupinové práce, autoevaluaci, sebereflexi apod.).

Každý účastník získá možnost vzdělávat se z domova, osvědčení, záznam ve svém účtu a materiály využitelné v praxi.

Odborný článek: Sumativní a formativní hodnocení

LEKTOR: Mgr. et Mgr. Klára Střížová
CENA: 980 Kč

ADHD - práce s dítětem s poruchou chování - webinář

16. května 14:00 - 20:00

Seminář je zaměřený na teoretickou a praktickou část, lektorka se bude věnovat tématu ADHD, práce s dítětem s poruchou chování ve školním prostředí. Účastníci budou seznámeni s definicemi pojmu, se symptomy a etiologií problému, ve druhé (praktické části budou nabídnuta řešení konkrétních situací při práci se žákem s ADHD ve škole a v domácím prostředí.) Účastníci získají vhled do problematiky i konkrétní možnosti řešení vzdělávání žáků s ADHD v mateřské i základní škole.

Cíl semináře:

Poskytnout posluchačům ucelený vhled do problematiky poruch pozornosti, orientovat se v základních pojmech a naučit se, jak správně zacházet s dětmi s ADHD, ADD. Během semináře se účastníci společně s lektorkou zaměří na poruchy pozornosti u dětí a mladistvých. V teoretické části získají účastníci základní znalost v problematice žáků s ADHD, praktická část pomůže účastníkům semináře získají poznatky z praktických kazuistik, které lze využít v rámci využít v rámci vzdělávání žáků se poruchami pozornosti.

LEKTOR: Mgr. Bc. Martina Kneslová
CENA: 980 Kč

Logopedický asistent - Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence - Ostrava

4. května 9:00 - 17:00

Místo kurzu: on-line výuka - Google Meet

                       prezenční výuka - Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942

Termíny kurzu: 

4. 5. 2024 od 9:00 - 17:00, on-line 

5. 5. 2024 od 9:00 - 17:00, on-line

25. 5. 2024 od 9:00 - 17:00, on-line

9. 6. 2024 od 9:00 - 17:00, prezenčně

Závěrečný pohovor: 24. 6. 2024, probíhá on-line  /Přesný čas zkoušky bude upřesněn/ 

 

Informace ke kurzu:

Akreditovaný vzdělávací program – Logopedický asistent – podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence je určen pro pedagogické pracovníky (mateřských a základních škol), kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Akreditovaný program je zaměřený na získání znalostí z oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči a získání praktických zkušeností a dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku. 

 Náplň práce logopedického asistenta:

 • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
 • prevence vzniku poruch řeči,
 • prevence vzniku čtenářských obtíží,
 • poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti)
 • vedení logopedických kroužků v ZŠ, logopedických chvilek v MŠ
 • Spolupráce s klinickým nebo školským logopedem

Program je rozdělen do částí v kombinované formě výuky ve 4 dnech, vždy se jedná o sobotu nebo neděli. Závěrečná zkouška se koná on-line.

LEKTOR: Kolektiv lektorů
CENA: 7590 Kč

Rozvoj jemné a hrubé motoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku - webinář

2. května 14:00 - 20:00

Seminář je zaměřený na teoretickou a praktickou část. Účastníci budou seznámeni s definicemi pohybových schopností a dovedností, psychomotorickým vývojem a jeho zvláštnostmi, ve druhé – praktické části budou praktické ukázky jednotlivých možností rozvoje jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky a dalších motorických aktivit. Během online semináře můžou účastníci sdílet své pedagogické zkušenosti. Lektorka představí i celou řadu aktivit, které lze využít u dětí předškolního a mladšího školního věku.

 

Cílem kurzu je:

Poskytnout posluchačům ucelený vhled do problematiky hrubé a jemné motoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku a orientovat se v základních pojmech oblasti v psychomotorického vývoje, naučit se jednotlivé fáze grafomotoriky.

Na praktických ukázkách budou představeny konkrétní metody, jak netradičním způsobem rozvíjet u dětí jemnou a hrubou motoriku. Účastníci si vyzkouší prvky psychomotoriky, senzorické integrace, relaxační techniky, budou schopni rozvíjet motoriku u dětí předškolního a mladšího školního věku. Lektorka se bude věnovat tipům, námětům a ukázkám, jak rozvíjet jemnou motoriku u dětí předškolního a mladšího školního věku.

LEKTOR: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá
CENA: 980 Kč

Logopedický asistent - Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence - Brno

6. dubna 9:00 - 17:00

Místo kurzu: on-line výuka - Google Meet

                       prezenční výuka - Ordinace klinické logopedie, Hlinky 92, Brno, 603 00

Termíny kurzu: 

6. 4. 2024 od 9:00 - 17:00, on-line 

13. 4. 2024 od 9:00 - 17:00, on-line

20. 4. 2024 od 9:00 - 17:00, on-line

18. 5. 2024 od 9:00 - 17:00, prezenčně

Závěrečný pohovor: 27. 5. 2024, probíhá on-line  /Přesný čas zkoušky bude upřesněn/ 

 

Informace ke kurzu:

Akreditovaný vzdělávací program – Logopedický asistent – podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence je určen pro pedagogické pracovníky (mateřských a základních škol), kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Akreditovaný program je zaměřený na získání znalostí z oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči a získání praktických zkušeností a dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku. 

 Náplň práce logopedického asistenta:

 • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
 • prevence vzniku poruch řeči,
 • prevence vzniku čtenářských obtíží,
 • poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti)
 • vedení logopedických kroužků v ZŠ, logopedických chvilek v MŠ
 • Spolupráce s klinickým nebo školským logopedem

Program je rozdělen do částí v kombinované formě výuky ve 4 dnech, vždy se jedná o sobotu nebo neděli. Závěrečná zkouška se koná on-line.

LEKTOR: Kolektiv lektorů
CENA: 7590 Kč

Zdravotník zotavovacích akcí – kombinovaná forma - Praha

6. dubna 9:00 - 17:00

Vzdělávací program je zaměřený na teoretickou a praktickou část potřebných znalostí a dovedností pro vykonávání zdravotnického dohledu na všech ozdravných a zotavovacích akcích, dle vyhlášky č. 422/2013 Sb.

Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí s neomezenou platností. 

Témata kurzu: 

 • První pomoc
 • Krvácení
 • Rány
 • Polytrauma
 • Neodkladná resuscitace
 • Poranění hlavy
 • Poranění páteře a míchy
 • Specifická poranění - tonutí, oběšení, uškrcení
 • Návykové látky a akutní otravy
 • a mnoho dalších...

 

Praktická část bude zaměřena přímo na nácvik poskytování předlékařské první pomoci formou názorně demonstračních výukových metod, předvádění a pozorování. Další část praktického nácviku bude věnována zdravotnické dokumentaci v roli ZZA a zdravotníka ve škole včetně záznamu o úrazech.

 

 • Cílem kurzu je vybavit účastníky dostatečnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotníka na zotavovacích akcích, jako jsou ozdravné pobyty, lyžařské kurzy, tábory a jiné akce pro děti a mládež.
 • Pro splnění podmínek ovládání a poskytování předlékařské první pomoci je nutné propojit získané teoretické znalosti s praktickým nácvikem, neboť na odborných teoreticko-praktických dovedností je založena kvalita poskytované první pomoci.
 • Budou umět zcela bezpečně aplikovat získané kompetence v praxi, včetně vedení zdravotní dokumentace. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností potřebných pro činnost v oblasti poskytování předlékařské první pomoci.
 • Obsah je v souladu se Standardem vydaným MŠMT pro kurz zaměřený na téma Zdravotník zotavovacích akcí.

LEKTOR: Kolektiv lektorů
CENA: 4490 Kč

Zdravotník zotavovacích akcí – kombinovaná forma - Plzeň

6. dubna 9:00 - 17:00

Vzdělávací program je zaměřený na teoretickou a praktickou část potřebných znalostí a dovedností pro vykonávání zdravotnického dohledu na všech ozdravných a zotavovacích akcích, dle vyhlášky č. 422/2013 Sb.

Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí s neomezenou platností. 

Témata kurzu: 

 • První pomoc
 • Krvácení
 • Rány
 • Polytrauma
 • Neodkladná resuscitace
 • Poranění hlavy
 • Poranění páteře a míchy
 • Specifická poranění - tonutí, oběšení, uškrcení
 • Návykové látky a akutní otravy
 • a mnoho dalších...

 

Praktická část bude zaměřena přímo na nácvik poskytování předlékařské první pomoci formou názorně demonstračních výukových metod, předvádění a pozorování. Další část praktického nácviku bude věnována zdravotnické dokumentaci v roli ZZA a zdravotníka ve škole včetně záznamu o úrazech.

 • Cílem kurzu je vybavit účastníky dostatečnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotníka na zotavovacích akcích, jako jsou ozdravné pobyty, lyžařské kurzy, tábory a jiné akce pro děti a mládež.
 • Pro splnění podmínek ovládání a poskytování předlékařské první pomoci je nutné propojit získané teoretické znalosti s praktickým nácvikem, neboť na odborných teoreticko-praktických dovedností je založena kvalita poskytované první pomoci.
 • Budou umět zcela bezpečně aplikovat získané kompetence v praxi, včetně vedení zdravotní dokumentace. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností potřebných pro činnost v oblasti poskytování předlékařské první pomoci.
 • Obsah je v souladu se Standardem vydaným MŠMT pro kurz zaměřený na téma Zdravotník zotavovacích akcí.

LEKTOR: Kolektiv lektorů
CENA: 4490 Kč

Zdravotník zotavovacích akcí – kombinovaná forma - Brno

6. dubna 9:00 - 17:00

Vzdělávací program je zaměřený na teoretickou a praktickou část potřebných znalostí a dovedností pro vykonávání zdravotnického dohledu na všech ozdravných a zotavovacích akcích, dle vyhlášky č. 422/2013 Sb.

Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí s neomezenou platností. 

Témata kurzu: 

 • První pomoc
 • Krvácení
 • Rány
 • Polytrauma
 • Neodkladná resuscitace
 • Poranění hlavy
 • Poranění páteře a míchy
 • Specifická poranění - tonutí, oběšení, uškrcení
 • Návykové látky a akutní otravy
 • a mnoho dalších...

 

Praktická část bude zaměřena přímo na nácvik poskytování předlékařské první pomoci formou názorně demonstračních výukových metod, předvádění a pozorování. Další část praktického nácviku bude věnována zdravotnické dokumentaci v roli ZZA a zdravotníka ve škole včetně záznamu o úrazech.

 • Cílem kurzu je vybavit účastníky dostatečnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotníka na zotavovacích akcích, jako jsou ozdravné pobyty, lyžařské kurzy, tábory a jiné akce pro děti a mládež.
 • Pro splnění podmínek ovládání a poskytování předlékařské první pomoci je nutné propojit získané teoretické znalosti s praktickým nácvikem, neboť na odborných teoreticko-praktických dovedností je založena kvalita poskytované první pomoci.
 • Budou umět zcela bezpečně aplikovat získané kompetence v praxi, včetně vedení zdravotní dokumentace. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností potřebných pro činnost v oblasti poskytování předlékařské první pomoci.
 • Obsah je v souladu se Standardem vydaným MŠMT pro kurz zaměřený na téma Zdravotník zotavovacích akcí.

LEKTOR: Kolektiv lektorů
CENA: 4490 Kč

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga ve výuce - webinář

4. dubna 14:00 - 20:00

Seminář je zaměřený na spolupráci asistenta pedagoga a pedagogických pracovníků v procesu inkluzivního vzdělávání. Lektorka nabídne možnosti spolupráce AP a pedagoga ve třídě, metody, formy a další aktivity, poskytovat personální podporu v podobě asistenta pedagoga, jako podpůrné opatření žákům se SVP. 

Cílem vzdělávacího programu:

·        Je poskytnout účastníkům semináře vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nedaných.

·        Ukázat možnosti spolupráce pedagogů a asistenta pedagoga v procesu inkluzivního vzdělávání na základních, mateřských a středních školách.

·        Příklady z praxe přinést náměty na nové metody a formy spolupráce.

·        Ukázat vedení žákovského portfolia integrovaného žáka, komunikačního deníku mezi školou a rodiči a další.

LEKTOR: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá
CENA: 980 Kč

Rozvoj sluchové a zrakové percepce u dětí předškolního a mladšího školního věku - webinář

21. března 14:00 - 20:00

Seminář je zaměřený na teoretickou a praktickou část. Účastníci budou seznámeni s definicemi zrakové a sluchové percepce, seznámí se s vývojem zrakového a sluchového vnímání u dětí v předškolním a mladším školním věku, ve druhé - praktické části budou praktické ukázky jak rozvíjet jednotlivé funkce zrakového a sluchového vnímání, nabídnuty konkrétní metody a aktivity, které lze ve vzdělávání dětí předškolního věku a mladšího školního věku využít a lektorka seznámí účastníky i s pomůckami pro rozvoj sluchové a zrakové percepce.

Hry na podporu sluchového vnímání | Sluchová cvičení | Logopedie Jihlava

LEKTOR: Mgr. Bc. Martina Kneslová
CENA: 980 Kč

Řečí čísel

Naše výsledky

3 254
Vzdělaných pedagogů
96
Akreditovaných kurzů
22
Lektorů