Lektoři

Medailonky našich lektorů

Pedagog, speciální pedagog, výchovný poradce, lektor

Vystudoval speciální pedagogiku a učitelství pro mateřské školy a první stupeň základní školy, kvalifikaci si doplnil i pro výkon funkce výchovného poradce. Pracuje jako učitel a výchovný poradce na základní škole a speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru pro žáky s postižením.

Profesně se zabývá vzděláváním žáků se specifickými poruchami učení, reedukaci specifických poruch učení a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českého prostředí. Ve volném čase se věnuje divadlu a herectví, vede divadelní soubor a v rámci své profese se zaměřuje na dramaterapii u žáků s kombinovaným postižením. 

Pedagog, speciální pedagog, lektor odborných a kreativních kurzů v rámci DVPP.

Vystudovala jsem speciální pedagogiku, obor sociálně výchovná péče o smyslově postižené na VŠ v Hradci Králové a speciální pedagogiku na MU v Brně. V současné době studuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Pracuje na základní škole jako učitelka na 1. stupni a speciální pedagog ve školním poradenském pracovišti. V rámci DVPP lektoruje odborné semináře pro pedagogy, vedoucí pracovníky a asistenty pedagoga.

Profesně se zabývá především vzděláváním žáků s mentálním postižením a autismem.

Ve volném čase se věnuje kreativnímu tvoření a lidové tvorbě, cestování a historii. Jsem aktivní členkou Spolku lidové tvorby Hradec Králové a Asociace malířů a malířek kraslic ČR se sídlem v Libotenicích.

Speciální pedagog, pedagog, lektorka

Vystudovala speciální pedagogiku a tělesnou výchovu, pracovala v mateřské škole a speciální škole jako učitelka. Současně pracuje jako speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru pro děti s mentální retardací.

Profesně se zabývá včasnou intervencí pro děti do 3. let, nácvikem alternativní komunikace a speciálně pedagogickou diagnostikou předškolních dětí a žáků s kombinovaným postižením. Ve volném čase se zaměřuje na lektorování skupinových lekcí bosu a aerobiku pro děti a dospělé, vede lekce pro rodiče s dětmi od tří měsíců, které zaměřuje na správný motorický vývoj.

Speciální pedagog, lektorka

Vystudovala speciální pedagogiku, kvalifikaci si rozšířila studiem prvního stupně a výchovným poradenstvím. Pracovala jako vyučující u žáků se specifickými poruchami učení a LMP, působila jako výchovný poradce školy a také jako metodik primární prevence na základní škole. Momentálně pracuje ve speciálně pedagogickém centru v Karlových Varech.

Ve svém profesním zaměření se specializuje na sociální výchovu, na žáky s poruchami autistického spektra a na jedince s kombinovaným postižením. Zabývá se ergoterapií.

Dětská psycholožka, lektorka

Vystudovala jednooborovou psychologii v Praze, dále absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik, kvalifikaci si doplňovala i několika dalšími kurzy a semináři z oblasti dětské psychologie (výcvik Sandtray-terapie v pískovišti apod.).

Pracuje jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně, kde diagnostikuje poruchy pozornosti, chování, nebo intelektu (ADHD, ADD, lehké mentální postižení). Dále založila privátní praxi "Psychoterapie dětem", kde se věnuje terapeutické práci s dětmi a adolescenty. Zaměřuje se na celou škálu obtíží (traumata, úzkosti, deprese, poruchy chování, hyperaktivita apod.). Ve volném čase se věnuje rodině, pěší turistice, potápění, lyžování, nebo moderuje vědomostní kvízy.

Speciální pedagog, lektor dalšího vzdělávání

Vystudovala speciální pedagogiku a nyní dokončuje magisterský program speciální pedagogiky. Její práce je pro ni zároveň i koníčkem. Šest let pracovala jako učitelka mateřské školy. Nyní pracuje ve speciálně pedagogickém centru pro vady řeči jako speciální pedagog – logoped, v mateřské škole jako speciální pedagog a vede kroužek logopedické prevence. Také se věnuje lektorování a ve volném čase sportu.

Školní speciální pedagog

Vystudovala bakalářský obor speciální pedagogiky na Jihočeské univerzitě a následně navazující magisterský na Univerzitě Karlově v Praze. Dále vystudovala bakalářský obor sociální pedagogiky na Jihočeské univerzitě se zaměřením na bezpečnost, kriminalistiku a trestní právo. Zde si také doplnila kvalifikaci pro učitelství prvního stupně ZŠ. Nyní pracuje jako školní speciální pedagog na ZŠ, ale má zkušenosti i s pozicí asistent pedagoga a vychovatelka ŠD. Profesně se zabývá žáky se specifickými poruchami učení a žáky s odlišným mateřským jazykem. Má ale bohaté zkušenosti i s žáky s tělesným a mentálním postižením. Byla dlouholetou dobrovolnicí v centru Arpida a v centru sociálních služeb Empatie v Českých Budějovicích. Ve volném čase ráda čte, tráví čas s rodinou a svým dvouletým synem a cestuje.

Psycholožka, lektorka, výtvarnice

Vystudovala jednooborovou magisterskou psychologii na FF MU v Brně. Několik let pracovala jako školní psycholožka na ZŠ, nyní si od této aktivity dává krátkou pauzu. V současnosti jako externista vyučuje některé psychologické semináře vy PdF MU v Brně. Snaží se neustále vzdělávat v oboru (Kurz krizové intervence, práce s emocemi v Gestalt terapii, práce s terapeutickými kartami aj. Kromě psychologie se s velkým nadšením věnuje výtvarnému umění – letos dokončuje maturitní studijní obor uměleckého zpracování kovů a drahých kamenů se zaměřením na zlatnictví a stříbrnictví. Poznatky získané v obou oborech se snaží smysluplně propojovat.

Pedagog, lektor

Vystudovala český jazyk a historii, pracuje jako pedagog na Gymnáziu, má zkušenosti s výukou anglického jazyka. V lektorování se zabývá moderním vyučováním, především používání aplikací a online her v hodinách ČJ. Kromě toho se podílí na tvorbě materiálů pro multimediální centrum společnosti V lavici s. r. o. V současné době si dodělává doktorandské studium obor teorie literatury.

Psycholog, sociální pedagog se specializací na dramatické metody, certifikovaný lektor primární prevence.

Má za sebou 6 let praxe na základní škole v pozici školního psychologa, 13 let praxe s dětmi ve volnočasových aktivitách, několikaletá výuka předmětů na Psychologickém ústavu MU Brno, rovněž na Pedagogické fakultě MU Brno. V současné době je na mateřské dovolené.

Dlouhodobě se zabývá prací s dětmi i dospívajícími, a to v rovině psychologického poradenství, dále v rovině jejich osobního i sportovního rozvoje. Těší ji práce s dětmi, rodiči i učiteli, s jednotlivci i celými kolektivy.

Pedagog, lektor, mentor, garant kurzů DVPP

Vystudoval sociální pedagogiku a vychovatelství pro speciálně výchovné instituce, neustále se vzdělává – sebezkušenostní výcvik pro vedení tříd a třídních kolektivů, výcvik v systemické supervizi a koučování, výcvik měkkých dovedností pro práci s dětmi a mládeží aj. V současné době pracuje jako metodik technických a edukativních oborů, vedoucí pedagogický pracovník, lektor dalšího vzdělávání a sociální pedagog ve Středisku volného času a zařízení pro DVPP. Je autorem několika studijních textů a materiálů. Od roku 2016 proškoleno 644 osob v rámci akreditovaných kurzů, odlektorováno 588 hodin, realizováno 50 hodin supervize a individuálního koučování.

KONTAKTUJTE NÁS

V lavici s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Obchodní podmínky, GDPR, Ceník