Lektoři

Medailonky našich lektorů

Pedagog, speciální pedagog, lektor odborných a kreativních kurzů v rámci DVPP.

Vystudovala jsem speciální pedagogiku, obor sociálně výchovná péče o smyslově postižené na VŠ v Hradci Králové a speciální pedagogiku na MU v Brně. V současné době studuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Pracuje na základní škole jako učitelka na 1. stupni a speciální pedagog ve školním poradenském pracovišti. V rámci DVPP lektoruje odborné semináře pro pedagogy, vedoucí pracovníky a asistenty pedagoga.

Profesně se zabývá především vzděláváním žáků s mentálním postižením a autismem.

Ve volném čase se věnuje kreativnímu tvoření a lidové tvorbě, cestování a historii. Jsem aktivní členkou Spolku lidové tvorby Hradec Králové a Asociace malířů a malířek kraslic ČR se sídlem v Libotenicích.

Speciální pedagog, pedagog, lektorka

Vystudovala speciální pedagogiku a tělesnou výchovu, pracovala v mateřské škole a speciální škole jako učitelka. Současně pracuje jako speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru pro děti s mentální retardací.

Profesně se zabývá včasnou intervencí pro děti do 3. let, nácvikem alternativní komunikace a speciálně pedagogickou diagnostikou předškolních dětí a žáků s kombinovaným postižením. Ve volném čase se zaměřuje na lektorování skupinových lekcí bosu a aerobiku pro děti a dospělé, vede lekce pro rodiče s dětmi od tří měsíců, které zaměřuje na správný motorický vývoj.

Speciální pedagog, lektorka

Vystudovala speciální pedagogiku, kvalifikaci si rozšířila studiem prvního stupně a výchovným poradenstvím. Pracovala jako vyučující u žáků se specifickými poruchami učení a LMP, působila jako výchovný poradce školy a také jako metodik primární prevence na základní škole. Momentálně pracuje ve speciálně pedagogickém centru v Karlových Varech.

Ve svém profesním zaměření se specializuje na sociální výchovu, na žáky s poruchami autistického spektra a na jedince s kombinovaným postižením. Zabývá se ergoterapií.

Dětská psycholožka, lektorka

Vystudovala jednooborovou psychologii v Praze, dále absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik, kvalifikaci si doplňovala i několika dalšími kurzy a semináři z oblasti dětské psychologie (výcvik Sandtray-terapie v pískovišti apod.).

Pracuje jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně, kde diagnostikuje poruchy pozornosti, chování, nebo intelektu (ADHD, ADD, lehké mentální postižení). Dále založila privátní praxi "Psychoterapie dětem", kde se věnuje terapeutické práci s dětmi a adolescenty. Zaměřuje se na celou škálu obtíží (traumata, úzkosti, deprese, poruchy chování, hyperaktivita apod.). Ve volném čase se věnuje rodině, pěší turistice, potápění, lyžování, nebo moderuje vědomostní kvízy.

Speciální pedagog, lektor dalšího vzdělávání

Vystudovala speciální pedagogiku a nyní dokončuje magisterský program speciální pedagogiky. Její práce je pro ni zároveň i koníčkem. Šest let pracovala jako učitelka mateřské školy. Nyní pracuje ve speciálně pedagogickém centru pro vady řeči jako speciální pedagog – logoped, v mateřské škole jako speciální pedagog a vede kroužek logopedické prevence. Také se věnuje lektorování a ve volném čase sportu.

Psycholožka, lektorka, výtvarnice

Vystudovala jednooborovou magisterskou psychologii na FF MU v Brně. Několik let pracovala jako školní psycholožka na ZŠ, nyní si od této aktivity dává krátkou pauzu. V současnosti jako externista vyučuje některé psychologické semináře vy PdF MU v Brně. Snaží se neustále vzdělávat v oboru (Kurz krizové intervence, práce s emocemi v Gestalt terapii, práce s terapeutickými kartami aj. Kromě psychologie se s velkým nadšením věnuje výtvarnému umění – letos dokončuje maturitní studijní obor uměleckého zpracování kovů a drahých kamenů se zaměřením na zlatnictví a stříbrnictví. Poznatky získané v obou oborech se snaží smysluplně propojovat.

Pedagog, lektor

Vystudovala magisterský program učitelství českého jazyka a literatury a dějepisu pro střední školy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Po ukončení studií odešla do praxe, kde získala zkušenosti s výukou prvního a druhého stupně, poté i gymnáziem. Nyní působí na Masarykově univerzitě jako doktorand programu Teorie literatury. Učitelství se ale nevzdala – připravuje studenty k přijímacím zkouškám na střední školy a k maturitě. Říká, že učitelství pro ni není povolání ale poslaní. Ve svém volném čase se věnuje malování, hraní počítačových her a historickému šermu.

Psycholog, sociální pedagog se specializací na dramatické metody, certifikovaný lektor primární prevence.

Má za sebou 6 let praxe na základní škole v pozici školního psychologa, 13 let praxe s dětmi ve volnočasových aktivitách, několikaletá výuka předmětů na Psychologickém ústavu MU Brno, rovněž na Pedagogické fakultě MU Brno. V současné době je na mateřské dovolené.

Dlouhodobě se zabývá prací s dětmi i dospívajícími, a to v rovině psychologického poradenství, dále v rovině jejich osobního i sportovního rozvoje. Těší ji práce s dětmi, rodiči i učiteli, s jednotlivci i celými kolektivy.

Vystudovala obor sociální práce na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a navazující obor na Univerzitě Karlově v Praze. Na počátku své profesní dráhy se věnovala problematice závislostí prostřednictvím sociální práce v kontaktním centru a jako lektor primární prevence na základních školách. Následně působila jako sociální pracovník a vedoucí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Aktuálně pracuje jako samostatný referent odboru sociálních věcí krajského úřadu, kde se věnuje plánování a rozvoji sociálních služeb. Metodicky vede sociální služby, aby byly poskytovány kvalitně a řešily nepříznivé sociální situace rodin s dětmi, seniorů, osob se zdravotním postižením a dalších cílových skupin.

Lektor, pedagog

Vzdělávání se věnuje od roku 1993. Vystudoval v Praze na FF UK postupně dva obory: jednooborovou filosofii se zaměřením na učitelství a jednooborovou pedagogiku se zaměřením na školní pedagogiku a osobnostní a sociální rozvoj.

Působil 3 roky jako učitel na gymnáziu (rok jako třídní), učil na soukromé Vyšší odborné škole Trivis (vedl zde sociálně-psychologický výcvik pro studenty) a v současnosti přednáší více než deset let externě na FF UK (zážitkovou pedagogiku – dříve na katedře pedagogiky, nyní na katedře andragogiky a personálního řízení), na MFF UK (rétoriku a komunikaci pro budoucí učitele) a spolupracuje s ČVUT (výběrové kurzy mezilidských dovedností pro doktorandy). Pracoval ve vzdělávací a poradenské firmě Interquality (11 let) na pozici lektora (od roku 1993 odškolil více než 12.000 hodin), kde měl na starosti vzdělávání manažerů (od mistrů, přes střední management a týmy obchodníků až po top management).

Sociální pracovnice a ředitelka zařízení FOD Klokánek.

Vystudovala sociálně pedagogickou a teologickou školu Jabok, v současně studuje vysokou školu, sociální obor. Má za sebou výcvik v telefonické krizové intervenci, aktuálně absolvuje výcvik ve vztahové terapii. Má za sebou praxi jako pastorační asistentka pro práci s rodinami při ĆCSH, konzultantka na lince důvěry, sociální pracovnice. Osobní zkušenosti s pěstounstvím.

Advokátka, lektorka, poradce školám a školským zařízením, autorka a spoluautorka publikací k novému občanskému zákoníku.

Vystudovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v oboru Mezinárodní vztahy a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity oboru Právo a právní věda. Od ukončení studií působí v advokacii.

Dlouhodobě se věnuje problematice školství a pomoci školám a školským zařízením v oblastech školského, pracovního, správního a občanského práva. Specializuje se na správné použití právních předpisů při řízení škol a školských zařízení. Ve školství se pohybuje již mnoho let nejen v oblasti právního poradenství, zkušenosti má i dlouhodobého působení jako učitelka na základní a střední škole.

lektorka, trenérka paměti

 Certifikovaná trenérka paměti III. stupně - nejvyšší dosažené vzdělání v oboru. Členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging s více než desetiletou praxí. Zaměřuje se na trénování kognitivních funkcí dětí, dospělých a seniorů, jak zdravé populace, tak i osob s neurodegenerativním onemocněním. Vystudovala zdravotně sociální fakultu obor Rehabilitační a psychosociální péči o postižené děti, dospělé a seniory -> z hlediska systému koordinované reabilitace v souladu s evropskými trendy, z bio-psycho-socio-spirituálního pohledu. Věnuje se předškolnímu vzdělávání a orientuje se v oborech zaměřených na zdravotnictví, sociálně právní oblast, speciální a sociální pedagogiku, teorie a metody sociální práce, právo sociálního zabezpečení, sociální politiku, sociálně patologické jevy a krizovou intervenci. V současné době si rozšiřuje své znalosti studiem pedagogické fakulty v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti studia pedagogických věd.

 

 

Pedagog, lektor, masér

Vystudovala jsem bakalářský studijní program Speciální pedagogika – komunikační techniky a magisterský program Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy. Oba obory jsem absolvovala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  Od roku 2013 působím jako učitel odborných předmětů na střední škole. Od této doby se také věnují masážím, absolvovala jsem několik masérských kurzů (sportovní masáž, baňkování, lymfatická masáž, baby masáže), vykonala zkoušku profesní kvalifikace a získala výuční list v oboru Sportovní a rekondiční masér. Ve své praxi se zaměřuji zejména na lektorování baby masáží. Od roku 2018 také externě vyučuji na jedné vysoké škole. Ve volném čase se věnuji rodině a sportu.

Speciální pedagog – logoped

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, surdopedii, poruchy učení a chování a dále učitelství 1. stupně základní školy. Učila na základní škole, pracovala v pedagogicko – psychologické poradně. Aktuálně pracuje pro základní a mateřskou školu jako speciální pedagog – logoped, lektoruje a má i svou soukromou praxi.

Žije na jižní Moravě, kterou miluje. Má ráda folklór, zahradničení, pobyt s milými lidmi i ticho přírody.

Účetní, lektorka účetních kurzů.

Vystudovala střední ekonomickou školu, Bc. studium na Evropském polytechnickém institutu v Kunovicích obor Finance a daně a inženýrské studium na Trenčianskej univerzitě Alexandra Dubčeka v Trenčíně obor Řízení lidských zdrojů.

Celý svůj profesní život pracuje v oboru účetnictví, posledních deset let pak jako OSVČ. Od letošního roku lektoruje kurzy účetnictví.

Pracovnice OSPOD, lektorka 

Vrchní vládní rada úřadu vlády ČR, lektor, 

Lektorka a cvičitelka jógy.

 Její první učitelka, původem z Mongolska jí naučila, že jóga je zábava a má se prostě žít. Tuto vizi svým klientům předává již od roku 2009. Kromě několikaleté privátní výuky u mongolské lektorky Veronika absolvovala i české  jógové školy a seminář u indického učitele. Od roku 2016 se pravidelně účastní retreatů horského taoistického umění Kouk - sundo pod vedením korejských mistrů. 

Kromě jógy se Veronika věnuje unikátní dechové sestavě Relaxační dýchání  a vede worskhopy Dechem proti stresu, kde učí klienty využívat svůj dech k podpoře zdraví a lepšímu zvládnutí každodenních situací.

Lektorka a cvičitelka online posilovacích lekcí 

Speciální pedagog, lektor, pedagog

Pedagog, průvodce, mentor osobního rozvoje

Vystudoval magisterský obor Učitelství pro střední školy na FF ZČU v Plzni. Šest let působí jako učitel na základních a středních školách v Praze a okolí. Z toho dva roky jako průvodce v alternativních školách. Má zkušenosti s Hejného metodikou, Montessori metodikou a Sudbury metodikou. V průběhu pedagogické praxe se začal orientovat na rozvoj žáků a jejich soft skills. Je volným členem vzdělávací platformy Škola 21, členem Prázdninové školy Lipnice, příslušníkem ozbrojených sil Armády ČR, vedoucím projektu DOfE.

Na ZŠ Jeseniova realizuje projekt Skills Builder. Miluje osobní rozvoj těla, mysli a duše, ačkoli je to ta nejtěžší věc, se kterou se v životě potýká. Jeho cílem je naplnění plného lidského potenciálu ve prospěch druhých bytostí. Ve svém volnu se věnuje finanční gramotnosti, mentoringu a leadershipu.

Jsme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Obchodní podmínky, GDPR, Ceník