Jaké změny nastanou pro asistenty pedagoga od roku 2020?

Mgr. Katarína Tomanová - speciální pedagog

Dne 2. 12. 2019 se uskutečnil webinář na téma „Asistent pedagoga jako rovnocenný partner pedagoga“. Tento webinářů měl objasnit blíže profesi asistenta pedagoga, jeho roli ve výchovně vzdělávacím procesu, komunikaci mezi ním a pedagogem, ale především nadcházející změnu inkluzivní vyhlášky, která bude mít dopad i na změnu financování asistentů pedagoga. Toto téma se nakonec ukázalo jako téma, které by zasloužilo větší pozornost, než pouhých 60 minut přednášení. Proto jsem se rozhodla, že ty nejdůležitější body, aspoň z mého pohledu, shrnu v následujících řádcích.

    Jak už bylo několikrát zmíněno, asistent pedagoga je pedagogický pracovník a zaměstnanec školy, jež se podílí na výchovně vzdělávacích činnostech, komunikuje nejen s žákem, ale i s pedagogem a rodinou žáka. Jelikož se jedná o pedagogického pracovníka, má stejná práva a povinnosti, jako ostatní pedagogičtí pracovníci školy, tedy přímou činnost a nárok na nepřímou činnost. Ve školském zákoně je asistent dělen do dvou úrovní a tou je nižší a vyšší úroveň. Obecně lze říci, že asistenti vykonávající činnost v MŠ, ZŠ či SŠ běžného typu, patří do té nižší úrovně, většinou nemusí mít, kromě kurzu pro asistenty, žádné další specializační studium. Do vyšší úrovně spadají asistenti ze speciálního školství či ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, tito by měli být odborníci. Nově se na škole objevuje funkce školního asistenta. Tento pracovník má na starost především hladký chod školy po administrativní stránce, je na něj kladen větší důraz na spolupráci s rodinami žáků. Může ale vykonávat i výchovně vzdělávací činnost, a to především u žáků se sociálním znevýhodněním. Při komunikační činnosti se dostává do kontaktu nejen se žákem, ale také s jeho rodinou a s učiteli. Neexistují jasné a striktní příručky, jak by měl asistent komunikovat, i když jedna přece je. Musí především být schopen komunikace, asertivního jednání, vzájemného respektu, musí umět rychle jednat a reagovat, být empatický. Především by se měl naučit říkat ne a rozlišovat hranice, je to opravdu někdy obtížné. Často pak nastávají mylné situace, kdy si rodiče myslí, že asistent je celé rodiny, že zajistí žákovi úspěšnost, že se jedná o prodlouženou ruku domácího prostředí a také mívají nereálné požadavky na asistenty.                                                                                                                    

Ke komunikačním rizikům mezi učitelem a asistentem můžeme zařadit např. nadřazenost, podřazenost, následná segregace inkludovaného žáka, odmítání asistenta.  Od ledna 2020 nabyde platnost dlouho diskutovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb., tzv. inkluzivní vyhláška. Zde bych jen ráda shrnula pár důležitých bodů, které se dotýkají právě pozice asistenta pedagoga a změny ve financování.

AP změny:

  • Může být u ostatních žáků ve třídě, i u těch, kteří ještě nebyli vyšetřeni v poradně
  • Dříve mohl být AP maximálně pro 4 žáky, nyní pro celou třídu
  • V souvislosti s novelou vyhlášky se hovořilo i o tom, že by AP měli mít v budoucnu minimálně bakalářské vzdělání
  • Pokud žák, který měl dle doporučení napsaného AP, odejde ze školy, tak by asistent pedagoga měl na škole zůstat (stejně jako u pomůcek, zůstávají na škole)
  • Omezování počtu pedagogických pracovníků, dříve maximálně 4 ve třídě (učitel, další ped. pracovník, 2 AP), nyní pouze 3 a to ve složení- učitel, další pedagogický pracovník, AP
  • V inkluzivní vyhlášce taktéž dojde ke změně vyhodnocování nastavených PO 2. – 5. stupně, ale vyhodnocování personální podpory zůstane stejné, jako doposud (tedy po roce)
  • Dříve bylo ve vyhlášce napsáno, kolik musí mít AP přímé a nepřímé činnosti, nyní už to tam není, ale zůstává to stejné, tedy poměr 9:1 (přímá: nepřímá)
  • To znamená, že v doporučení bude 30 hodin, z toho je 27 hodin přímé práce a 3 hodiny nepřímé (přípravy, dozory na chodbě,…)
  • Samozřejmě je stále na řediteli, kolik hodin přímé činnosti a nepřímé dá asistentovi, pokud více, musí to zaplatit z jiného zdroje, 

      Nejdůležitější a asi nejvíce probíranou změnou je změna financování asistentů pedagoga, kdy je značná většina asistentů ohrožena, zdali vůbec budou mít práci. Tato změna financování se týká především jen asistentů pracující ve speciálním školství. MŠMT argumentovalo, že asistenti na školách běžného typu jsou hrazeni z podpůrných opatření a těch se změna financování dotýkat nebude.

Asistenti ze speciálního školství jsou placeni dle typu školy, počtu hodin a žáků a vzhledem k tomu, že kraje nebudou či nemusí mít dostatek financí, bude docházet k rapidnímu snižování asistentů pedagoga.

 

         Co bych ráda zmínila na závěr je, že ředitelů a ředitelek bojuje za své asistenty, což se mi opravdu líbí. Protože se na to stačí podívat logicky. Tam, kde asistenti potřeba jsou (logopedické třídy, třídy pro autisty, rehabilitační třídy, MŠ a ZŠ speciální, Praktické školy,…), tam je jejich postavení ohrožené, ale tam kde potřeba nejsou (inkluze je přece jen o co nejmenším využívání asistenta žákem), tam jich bude dostatek.

 

Ráda bych nabídla možnost, přihlásit se na online seminář – Novela vyhlášky 27/2016 sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných – změny, které nastaly? , který proběhne – 27. 1. 2020 od 19 hodin a už nyní si můžeme rezervovat místo.

Mgr. Katarína Tomanová - speciální pedagog, lektorka kurů 

Komentáře

Vložit komentář

Lada Fetková

Dobrý den, učím na 1.st ZŠ logopedické. Od 1.1.2020 v naší škole místo asistentů měli nastoupit podle vyhlášky ministerstva školství do tříd druzí pedagogové. Údajně, aby se zkvalitnila výuka a logopedická péče u žáků s poruchami a vadami řeči.To se tak nestalo . Učit začali bývalí asistenti, mnozí bez VŠ natož s odborností spec.ped. Já i kolegové jsme to brali jako přechodnou záležitost, než ředitel sežene na nový školní rok kvalifikované pracovníky.Bohužel jsme se dozvěděli, že s těmito "druhými " pedagogy počítá i v novém školním roce. Je to možné? Jde nám , učitelům opravdu o žáky a kvalitu výuky. Zaměstnanci jako asistenti byli skvělí , ale když se dostali k přímým výstupům, dělali fatální chyby , výuka, co se týče odbornosti nebyla kvalitní o logopedické péči ani nemluvě. Máte nějaké informace, jestli nekvalifikovaní zaměstnanci školy mphou tuto pedagogickou práci vykonávat? Všichni pedagogové jsme se shodli, že kvalita výuky klesla o hodně víc, než když jdme měly asistenty. Teď jje to a má být u nás tak, že třiďni učí matematiku a cesky jazyk, výchovy a prvouku "byvalí" asistenti.Předem děkuji za odpověď a přeji krásný májový květen.

Jsme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Obchodní podmínky, GDPR, Ceník