Kurzy

Od 28. 1. 2020 jsme akreditované pracoviště MŠMT  - MSMT- 4484/2020-1 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vzděláváme pedagogické pracovníky v celé České republice
 • Realizujeme vzdělávací kurzy pro sborovny v rámci DVPP.
 • Vzdělávací akreditované kurzy v rozsahu 6 hodin, 8 hodin, 16 hodin, 66 hodin
 • Programy lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, z FKSP.

Po absolvování získá každý účastník:

 • Materiály z výuky
 • Osvědčení o absolvování

Zveřejněné dokumenty k akreditovaným kurzům

Rozhodnutí o udělení akreditace organizace V lavici s. r. o.
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 28. 1. 2020
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 21. 4. 2020 
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 28. 1. 2021
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 24. 3. 2021

Obchodní a storno podmínky: 

Platební s storno podmínky

Informace k objednání, platbám a storno podmínky:

 • Účastník se objednáním zavazuje k využití služeb /absolvování vzdělávacího kurzu/.
 • V případě zrušení kurzu bude po účastníkovi požadována částka podle storno podmínek.
 • Fakturu lze vystavit na účastníka (samoplátce) nebo na zaměstnavatele – nutné uvést u objednávky.

V případě dotazu se obracejte na vzdelavani@vlavici.cz nebo tel 778 444 208. 

Nejnovější kurzy

Práce s pravidly ve třídě - ONLINE FORMOU

26. května
13:00 - 19:00

Účastníci si díky kurzu ujasní, jak pracovat s pravidly ve třídě (proč je vlastně vůbec zavádět, jaký je jejich smysl, jak a kdy je stanovit, jak pracovat s jejich (ne)dodržováním). Kurz je prakticky orientován, cílem je, aby účastníci získali jistotu, jak s pravidly pracovat a aby si odnesli konkrétní inspirace do své praxe.

Cílem semináře je:

Ujasnit si smysl práce s pravidly. Uvědomit si, jak funguje skupina, když pravidla má a nemá vědomě zformulována. Porozumět tomu, že existují oficiálně stanovaná a „nepsaná“ pravidla a jak to ovlivňuje práci se skupinou. Ujasnit si, kdy a jak pravidla stanovovat a jak do toho vtáhnout žáky. Upevnit se v dovednostech reagovat na dodržování a porušování pravidel, získat konkrétní inspirace do své praxe.  

Jak udržet kázeň ve třídě | Zapojmevšechny.cz

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková - psycholožka

Cena: 980 Kč

Rozvoj sluchové a zrakové percepce u dětí předškolního a mladšího školního věku - ONLINE FORMOU

30. května
13:00 - 19:00

Seminář je zaměřený na teoretickou a praktickou část. Účastníci budou seznámeni s definicemi zrakové a sluchové percepce, seznámí se s vývojem zrakového a sluchového vnímání u dětí v předškolním a mladším školním věku, ve druhé - praktické části budou praktické ukázky jak rozvíjet jednotlivé funkce zrakového a sluchového vnímání, nabídnuty konkrétní metody a aktivity, které lze ve vzdělávání dětí předškolního věku a mladšího školního věku využít a lektorka seznámí účastníky i s pomůckami pro rozvoj sluchové a zrakové percepce.

 

Hry na podporu sluchového vnímání | Sluchová cvičení | Logopedie Jihlava

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Opatřilová - speciální pedagog, logoped

Cena: 980 Kč

Právní minimum pro ředitele MŠ - ONLInE FORMOU

31. května
10:00 - 15:30

Image result for právo

Seminář je zaměřený na teoretickou a praktickou část, lektorka se bude věnovat tématu právního minima pro ředitele mateřských škol. Účastníci budou seznámeni u každé právní oblasti nejprve teoreticky s předpisy, právními instituty, a dokumentací a ve druhé, praktické části budou představena řešení konkrétních situací a problémů s ohledem na nejčastější chyby, které školy, potažmo jejich ředitelé v právní oblasti dělají.

 •  Přehled základní legislativy týkající se mateřských škol včetně nejdůležitějších připravovaných novel zákonů a podzákonných předpisů                
 •  Školské právo – základní práva a povinnosti účastníků vzdělávání, specifika základního vzdělávání, zápisy do školy, povinná školní docházka, vzdělávání cizinců, základní pedagogická dokumentace.                           
 • Správní právo – správní řízení, vyřizování podnětů, stížností, oznámení, poskytování informací o činnosti školy.         
 • Občanské/rodinné právo – vztahy se zákonnými zástupci, škola a rozvedení rodiče, vztahy s dodavateli, nájmy               
 • Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů – terminologie, legislativa, základní zásady, zabezpečení osobních údajů, bezpečnostní incidenty, povinnosti správce údajů, práva subjektu údajů           
 • Pracovní právo – pracovní poměr a dohody mimo pracovní poměr (vznik, změna, zánik) včetně specifik týkajících se pedagogických pracovníků, pracovní smlouva (obsah), zkušební doba, výměra platu, náplň práce.

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Wellech - advokátka

Cena: 980 Kč

Specifické poruchy učení - prakticky - ONLINE FORMOU

1. června
13:00 - 19:00

eminář je zaměřený na teoretickou a praktickou část. Účastníci budou seznámeni s definicemi specifických poruch učení, problematiky pojmů a definic v oblasti SPU, ve druhé (praktické části budou praktické ukázky reedukačních hodin SPU). Důležitou součástí praktické části jsou metody a formy práce se žákem s poruchami učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie.

 

Image result for dyslexie

Cílem semináře je:

Poskytnout posluchačům ucelený vhled do problematiky specifických poruch učení a orientovat se v jednotlivých pojmech SPU, znát charakteristiku a symptomatiku jednotlivých SPU a seznámit se s možností, jak pracovat s žákem s diagnostikovanou poruchou učení na základní škole.  Účastníci se seznámí se s oblastmi, které zasahují do nesprávného vývoje CNS, naučí se, jak správně sestavit IVP pro dítě s SPU. V praktické části si účastnící vyzkouší metody a formy pro práci s dítětem s SPU. Lektorka účastníkům představí pomůcky, které lze při práci s dětmi se specifickými poruchami využívat a představí několik konkrétních pomůcek, které si lze pro děti s SPU vyrobit.

Lektor: Mgr. Šárka Smitková - speciální pedagog, logoped

Cena: 980 Kč

Jak řešit konfliktní situace s rodiči a zefektivnění komunikace - ONLINE FORMOU

2. června
13:00 - 19:00

Tento prakticky zaměřený seminář si klade za cíl poskytnout učitelům a vychovatelům teoretický rámec k tématu zvládání krizových situací s rodiči. Především si klade za cíl pedagogické pracovníky naučit efektivně jednat s rodiči, nenechat se manipulovat a užívat asertivní techniky v komunikaci s nimi. Je tedy jakýmsi praktickým návodem na to, jak komunikovat v konfliktu. Účastník si odnese teoretické poznatky (konflikt, asertivita, „eustress distress). Na modelových situacích si probereme nejčastější konfliktní situace, které mohou ve škole nastat a probereme si, jakým způsobem je s rodiči řešit.

 

Konfliktní situace a problémy na pracovišti

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková - psycholožka

Cena: 980 Kč

Hodnocení našich účastníků...

1 127

Vzdělaných pedagogů

54

Akreditovaných kurzů

22

Lektorů