Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost?

Mgr. Sylva Vojtíšková

Proč je čtenářská gramotnost tak důležitá? Jak správně namotivovat nejen pedagogy, ale také žáky? Jak postupovat při rozvoji čtenářské gramotnosti?

To všechno se dozvíte na webináři Metody rozvoje čtenářské gramotnosti na základní škole, který povede Mgr. Lenka Fialová Bauerová.

Co je to vlastně čtenářská gramotnost?

Čtenářská gramotnost představuje komplex provázaných složek - má obdobnou povahu jako kompetence. Vyžaduje porozumění poznatkům o čtení a čtenářství a jejich aplikaci. Nelze ji rozvíjet bez vnitřní motivace žáka a pozitivních postojů, a nelze ji uplatnit bez zvládnutí specifických čtenářských dovedností i obecných sociálních a poznávacích dovedností. K tomu přistupuje vlastní obsah čtení a čtenářství, který díky své rozmanitosti vytváří nároky na různé způsoby čtení zvlášť v kombinaci s účelem konkrétního čtení.

Čtenářská gramotnost je vybavenost člověka vědomostmi, schopnostmi a dovednostmi, které se celoživotně rozvíjí a pomáhá k užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech. 

 

Kdy ji můžeme začít rozvíjet?

Čtenářskou gramotnost můžeme rozvíjet již od časného věku dítěte (četbou pohádek, poslechem, vytvářením kladného přístupu k četbě...). Velmi důležité je období docházky do MŠ a prvního ročníku ZŠ. Čtenářská gramotnost se rozvíjí celou dobu vzdělávacího procesu, a i v dospělosti. 

 

Co pomáhá dítěti k rozvoji čtenářské gramotnosti?

Podstatnou roli v rozvíjení vztahu dítěte k četbě (a bohužel často při řešení této problematiky opomíjenou) hraje připravenost dítěte do školy. Na tuto okolnost pak navazuje konkrétní školní vzdělávací program s preferovaným způsobem výuky čtení a psaní, pojetí výuky ze strany učitele (více tradiční nebo tendence k inovativnímu způsobu výuky, alternativy apod.), osobnost učitele a zejména jeho iniciativa a citlivost k individuálním potřebám dítěte. Vhodná propagace četby, projekty podporující čtenářskou gramotnost, vhodně zvolené metody v MŠ, ZŠ, webové portály, audioknihy, knižní veletrhy, vztah rodičů k četbě, postoj pedagogů k rozvoji čtenářské gramotnost, volba vhodných motivačních metod, média, čtení pohádek, příběhů, projektová vyučování, propojování nových informací s již nabytými dovednostmi

 

Jaké aktivity děti nejvíc baví?

To je individuální, každé dítě baví jiná aktivita. Obecně mají rády pohádky, myšlenkové mapy, skládání rozstříhaných textů, pětilístky, metodu INSERT, audiokniky, návštěvy v knihovnách. 

 

Jak mohu jako rodič pomoci rozvíjet čtenářskou gramotnost svých dětí?

Rodinné prostředí lze vzhledem k jeho charakteru považovat za nejdůležitější faktor v rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti.

- jako rodič projevuji zájem o to, co dítě čte;

- předčítání dítěti, vyprávění;

- vyprávění si o přečteném;

- společné čtení;

- podpora čtení – návštěvy knihoven, koupě knížek; 

- pomoc při přípravě do školy včetně čtení.

 

Na úrovni raného věku je nutné ještě zdůrazňovat takové aktivity jako:

- říkadla, písničky, pohádky;

- poskytnutí prostoru dítěti pro manipulaci s knihou, výběr vhodných knížek (leporel) od nejútlejšího věku; 

- návštěva dětských divadelních představení;

- minimalizace trávení času u televizních programů; - volba vhodných didaktických her rozvíjejících slovní tvořivost;

- volba vhodných „didaktických her“ působících jako prevence rizikových faktorů v etapě prvopočátečního čtení a psaní;

- podpora čtení mezi sourozenci;

- vymýšlení příběhů, domýšlení příběhů.

 

Důležitým faktorem je rovněž míra spolupráce rodičů se školou a ochota obou subjektů k této spolupráci.

Komentáře

Vložit komentář