Jak se vyšetřují specifické poruchy učení?

Martin Staněk

Už jsem se párkrát setkal s větou „Půjdeme k panu doktorovi, on tě vyšetří a řekne nám, jestli máš poruchu“. Tohle spojení by vyděsilo i mě, a to se v oblasti speciální pedagogiky pohybuji přes sedm let. Možná je to neznalostí nebo trochu strachem ze závěru z vyšetření, ale rozhodně není důvod, čehokoliv se bát.

 

Speciálně – pedagogická diagnostika neboli posouzení výukové či specifické výukové problematiky si klade za cíl, posoudit úroveň čtení, grafomotoriky a písemného projevu, matematických schopností a posouzení jejich souladu s věkem jedince a jeho rozumovým potenciálem. Podstatou je, rozlišit, zda jde o selhávání z důvodu snížených nebo nevyrovnaných rozumových schopností, nebo jiných důvodů (odhalením percepčních nebo jiných deficitů). Na základě podrobných diagnostických postupů je důležité navrhnout strategii reedukačního procesu dílčích deficitů a poruch jedince a nastavit opatření vzdělávacího, pedagogického a sociálního rázu, která umožní postoupně zlepšit výkony žáků a zvýšit jejich motivaci je školní práce.

            Časová náročnost vyšetření je zcela individuální a záleží na odborníkovi, který provádí speciálně pedagogickou diagnostiku. Vždy se liší délkou a druhu vyšetření (vstupní a kontrolní). Délka závisí i na věku dítěte, jeho schopnostech a také ochotě spolupracovat. Základní informace jsou zjišťovány formou úvodního rozhovoru se zákonným zástupcem dítěte (nebo s plnoletým klientem) a sepsáním anamnestických údajů a rodině žáka. Během samotného vyšetření se examinátor soustřeďuje na pracovní styl jedince a jeho efektivitu, pracovní tempo, pohotovost ke spolupráci, motivaci ke školní práci, míru soustředění pozornosti, vytrvalost, samostatnost, svědomitost a a schopnost dokončovat úkoly. PO vyšetření probíhá informativní rozhovor s rodiči, ve kterém jsou vysvětleny příčiny žákových výukových obtíží, jsou jim doporučené vhodné postupy pro reedukační činnost, je doporučená literatura pomůcky a vhodný učební styl. Také jim vyšetřující odborník doplní různé přístupy pro práci se žákem ve škole, doporučení na domácí přípravu na vyučování, popřípadě další odborníky.

            Nejčastěji probíhají zkoušky těchto oblastí:

·       Zkouška čtení

·       Zkouška psaní

·       Posouzení úrovně grafomotoriky

·       Posouzení správného úchopu tužky

·       Posouzení senzomotorické koordinace a jemné motoriky ruky

·       Posouzení laterality

·       Posouzení prostorové a pravolevé orientace

·       Posouzení vizuální diferenciace

·       Základní logopedické vyšetření

·       Posouzení sluchové a zrakové diferenciace

·       Posouzení vnímání rytmu řeči, rytmu, rýmování

·       Znalost pravidel pravopisu

·       Posouzení matematických schopností

·       Sociální zralost a úroveň jedince

Důležité je, aby zákonný zástupce chtěl nechat vyšetřit své dítě, neboť je potřeba si uvědomit, že je to pro žáka velmi prospěšné, neboť jde o zjištění příčin obtíží a využití speciálních vzdělávacích metod a nastavení vzdělávacích potřeb, které pomůžou zastavit propad žákovo školní neúspěšnosti. Pokud rodič se závěry vyšetření nesouhlasí a nepostupuje dle doporučených metod, vystavuje dítě nebezpečí, že školní problematika se může zhoršovat, sekundárně se může zhoršovat i motivace a vztah dítěte ke škole a může se začít rozvíjet i výchovná problematika.

 

Autor: PhDr. Martin Staněk

Komentáře

Vložit komentář

Jsme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Obchodní podmínky, GDPR, Ceník