Pedagogicko-psychologicko-logopedické centrum pomoci > Praha

Služby pobočky

Informace


Aktuálně:

 

Dítětem, žákem, či studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě vzdělávání s ostatními, potřebuje poskytnutí podpůrných opatření vyplývajících z jeho individuálních potřeb na základě jeho zdravotního stavu, odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí vyhláškou č. 27/2016 sb. O vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných a zákonem č. 561/2004 sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).