Webináře | Speciálně pedagogická témata

  • školní zralost;
  • práce se žákem se SVP;
  • tvorba individuálního vzdělávacího plánu;
  • podpůrná opatření na základní škole;
  • logopedická témata;
  • začleňování žáků se SVP;
  • práce se žáky s OMJ aj.

KATEGORIE:

Speciálně pedagogická témata Psychologická témata Sociálně-patologické jevy Logopedická témata Pedagogická témata Sportovní online hodiny Ekonomická, daňová a účetní témata Počítačová témata Sociální témata Právní témata

Aktuální webináře

Grafomotorika hravě a prakticky

3. října
19:00 - 20:10

Jak připravit ruku na kreslení a psaní? Jak dítěti pomoci, aby mělo s grafomotorických činností radost?

 

 

Před samotným úchopem tužky nebo pastelky je potřeba si uvědomit, že grafomotorika je neoddělitelnou součástí hrubé a jemné motoriky. Rovnováha, povědomí o vlastním těle i pohyby jednotlivými svalovými skupinami jsou pro děti předškolního i školního věku často tvrdým oříškem, který potřebují pomoci rozlousknout. Na tomto praktickém webináři se dozvíte, jak dětem pomoci, aby hravě a s lehkostí ovládaly své tělo a s chutí malovaly a připravovaly se na psaní. Ukážeme si hravé aktivity, pomůcky a pracovní listy, které jsou pro rozvoj grafomotoriky u dětí vhodné.

 

Webinář je vhodný pro asistenty pedagoga, učitele 1. stupně, učitele mateřské školy a pro veřejnost.

Lektor: Mgr. Jana Mironová Tabachová

Cena: 365 Kč

SPU - prakticky

10. října
20:00 - 21:10

Specifické poruchy učení jsou heterogenní skupiny obtíží, které charakterizuje neschopnost nebo snížená schopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za přiměřené inteligence a sociální kulturní příležitosti. Na webináři se budeme zabývat praktickými radami a náměty, jak pracovat s žáky se SPU ve škole, ale i při učení v domácím prostředí. 

Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti. Webinář je určen pedagogům mateřské školy, asistentům pedagoga v mateřské škole, vychovatelům, rodičům a dalším zájemcům o danou problematiku.

Lektor: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá

Cena: 365 Kč

Vzájemná spolupráce AP a pedagoga

20. října
19:00 - 20:10

Asistent pedagoga je nedílnou součástí vzdělávacího procesu a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale co když spolupráce není funkční? Lektorka nabídne náměty a tipy pro pedagogické pracovníky, jak správně nastavit spolupráci mezi asistentem pedagoga a pedagogem, aby to dobře fungovalo. V rámci webináře můžou účastníci využít online chat s lektorkou.

Webinář je vhodný pro asistenty pedagoga, učitele 1. stupně, učitele mateřské školy a pro veřejnost.

Lektor: Mgr. Bc. Martina Kneslová

Cena: 365 Kč

Žák s tělesným postižením na ZŠ - Jak s ním pracovat?

31. října
20:00 - 21:10

Webinář je zaměřený na problematiku vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením. Objasníme si nejčastější vady a nemoci i podle doby vzniku. Zaměříme se na metody a způsoby práce, organizaci výuky, využívání speciálních pomůcek. Součástí bude i komunikace a práce s rodinou žáka. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky i pro širokou veřejnost. 

Lektor: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá

Cena: 365 Kč

Tipy na netradiční pohybové aktivity v MŠ a ŠD

3. listopadu
19:00 - 20:10

Účastníci budou v úvodu webináře seznámí s vývojem hrubé motoriky u dětí v předškolním a mladším školním věku. Budou představeny netradiční pohybové aktivity jako je např. psychomotorika, cvičení dle V. Sheborne, hry s netradičním materiálem, relaxační cvičení a další. V rámci semináře máte možnost komunikovat s lektorkou prostřednictvím online chatu.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky i pro širokou veřejnost. 

Lektor: Mgr. Bc. Martina Kneslová

Cena: 365 Kč

Úskalí práce asistenta pedagoga

7. listopadu
20:00 - 21:10

Webinář je zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zaměříme se na problémové oblasti práce AP z pohledu vedení školy, pedagogů a samotných asistentů pedagoga. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá

Cena: 365 Kč

Metody a formy na rozvoj sluchového vnímání

8. listopadu
19:00 - 20:10

Je delší slovo had nebo žížala? Slyšíš H ve slově chata? Je to stejné, když řeknu koza a kosa?

 

Sluchová percepce je nedílnou součástí vývoje řeči a jazyka. Bez správného rozlišování jednotlivých hlásek nejsme schopni si osvojit adekvátní gramatiku, rozvíjet slovní zásobu a mnohdy i komunikovat s dalšími osobami. V teoretickém úvodu webináře si zmíníme složky sluchové percepce, jejich vývojovou posloupnost a proč mohou mít děti se sluchovým vnímáním problém. Ve druhé části se zaměříme na praktické procvičování jednotlivých složek jako např. rozlišování figury a pozadí, sluchovou diferenciaci nebo sluchovou paměť. Zmíníme si rozličná cvičení, pomůcky a didaktický materiál k rozvoji jednotlivých oblastí.

Lektor: Mgr. Jana Mironová Tabachová

Cena: 365 Kč

Pedagogická diagnostika v mateřské škole

10. listopadu
20:00 - 21:10

Webinář podrobně charakterizuje oblasti vývoje, které je důležité v průběhu docházky do MŠ z pozice pedagoga u dítěte sledovat průběžně vyhodnocovat. Zaměřuje se na výstupy – co by dítě ve kterém věku mělo umět. Budou prezentovány pedagogické diagnostické nástroje, které budou pro pedagogy nástrojem pro sledování a následný rozvoj oblastí: grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, vnímání prostoru a času, základních matematických představ, myšlení a řeči, sociálních dovedností, sebeobsluhy a hry. Webinář je určen pro všechny zájemce o zmíněnou problematiku. V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Bc. Martina Kneslová

Cena: 365 Kč

Specifické poruchy učení - dysgrafie - prakticky

14. listopadu
20:00 - 21:10

Webinář je zaměřený na problematiku vzdělávání dětí a žáků s poruchou učení. Zaměříme se na metody a způsoby práce, organizaci výuky, využívání speciálních pomůcek u žáků, kteří mají dyslektické, dysortografické a dysgrafické obtíže. Součástí bude i komunikace a práce s rodinou žáka. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky i pro širokou veřejnost. 

Lektor: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá

Cena: 365 Kč

Rozvoj motoriky - tipy a náměty pro aktivity s dětmi

21. listopadu
20:00 - 21:10

Důležitým předpokladem pro úspěšný vstup do základní školy je dostatečná pohybová obratnost dítěte, schopnost přesného pohybu a dokonalé pohybové koordinace. Jedná se o komplexní motoriku, tedy i grafomotoriku - část jemné motoriky a psychických funkcí, kterou potřebujeme při kreslení a psaní, a jejíž stupeň vývoje významnou měrou poznamenává kresbu i písemný projev.  Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá

Cena: 365 Kč

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...