Webináře | Pedagogická témata

  • Přírodovědné pokusy 
  • Třídnická hodina jinak 
  • Projektové vyučování 
  • Využití deskových her ve výuce 
  • Tipy a náměty na školy v přírodě 

KATEGORIE:

Speciálně pedagogická témata Psychologická témata Sociálně-patologické jevy Logopedická témata Pedagogická témata Sportovní online hodiny Ekonomická, daňová a účetní témata Počítačová témata Sociální témata Právní témata

Aktuální webináře

Cyklus cizinci - Specifika práce s dětmi cizinců v mateřské škole

12. října
19:00 - 20:10

Při webináři se budeme věnovat dětem s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole.

Podíváme se na témata: sociální znevýhodnění žáků, sociokulturní handicap, cizinci z pohledu aktuální legislativy, rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, intergace a inkluze dětí s OMJ v mateřské škole a komunikace s dětmi s OMJ. Veškerá témata teoretická propojíme s praktickými ukázkami a náměty do výuky.

Během webináře bude možnost komunikovat pomocí online chatu s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. et Mgr. Šárka Smitková

Cena: 365 Kč

Základy první pomoci pro pedagogy - prakticky

31. října
19:00 - 20:10

Rozhodnutí pomoci je jen prvním krokem k úspěšné záchraně lidského zdraví a především dítěte. Stejně důležité je vědět, jak první pomoc poskytnout. K tomu je potřeba správně vyhodnotit situaci a umět reagovat. Základy první pomoci, strohé zásady a rychlé návody jsou základem úspěšnosti nás všech. Máte možnost využít v průběhu webináře online chat s lektorkou a sdílet tak i své vlastní zkušenosti.

Lektor: Bc. et Bc. Lucie Seifertová, DiS.

Cena: 365 Kč

Respektující jednání se žáky doplněné nezbytnými hranicemi

1. listopadu
19:00 - 20:10

Respekt, pochopení, láska. Nezbytné věci v přístupu k dětem. Výchovou se po dlouhé generace nese spousta nesprávně zažitých přístupu. Valnou většinu dennodenně užívá velká část rodičů, vychovatelů i učitelů. Jaké fráze si při jednání s dítětem odpouštět, jak přistupovat k dítěti, které aktuálně prožívá emocionální bouři? Čemu se vyvarovat? Pojďte nahlédnout do základů respektující výchovy. Samozřejmostí je možnost sdílení pedagogických zkušeností a využití online chatu s lektorkou webináře.

Lektor: Mgr. Klára Ulmonová

Cena: 365 Kč

Jak pomoci dětem předškolního a mladšího školního věku překonat strach a úzkost pomocí terapeutických pohádek

2. listopadu
19:00 - 20:10

Návštěva lékaře, odloučení od rodiny, smrt či nemoc blízkého člověka, rozvod rodičů – to jsou situace, se kterými se děti obtížně vyrovnávají. Připravit je na nečekaně těžké období a pomoci jim ho zvládnout může psychoterapeutická pohádka, jeden z druhů terapeutických pohádek.   Psychoterapeutické pohádky pomáhají dětem, aby začaly vnímat své problémy bez zbytečné úzkosti, bez zbytečného strachu. Na webináři si na příkladu konkrétních psychoterapeutických pohádek ukážeme, jak s takovou pohádkou pracovat. Ukážeme si příklady pohádek, které můžeme použít, když se dítě bojí tmy, návštěvy lékaře či se potýká se smrtí blízké osoby nebo rozvodem rodičů.

Lektor: PhDr. Lucie Zormanová, Ph.D.

Cena: 365 Kč

Úskalí práce asistenta pedagoga

7. listopadu
20:00 - 21:10

Webinář je zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zaměříme se na problémové oblasti práce AP z pohledu vedení školy, pedagogů a samotných asistentů pedagoga. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá

Cena: 365 Kč

CYKLUS DÍTĚ CIZINEC - Specifika práce s dětmi s OMJ na 1. stupni ZŠ

9. listopadu
19:00 - 20:10

Při webináři se budeme věnovat dětem s odlišným mateřským jazykem na prvním stupni základní školy.

Podíváme se na témata: sociální znevýhodnění žáků, sociokulturní handicap, cizinci z pohledu aktuální legislativy, rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, intergace a inkluze dětí s OMJ na základní škole a komunikace s dětmi s OMJ. Veškerá témata teoretická propojíme s praktickými ukázkami a náměty do výuky.

Během webináře bude možnost komunikovat pomocí online chatu s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. et Mgr. Šárka Smitková

Cena: 365 Kč

Pedagogická diagnostika v mateřské škole

10. listopadu
20:00 - 21:10

Webinář podrobně charakterizuje oblasti vývoje, které je důležité v průběhu docházky do MŠ z pozice pedagoga u dítěte sledovat průběžně vyhodnocovat. Zaměřuje se na výstupy – co by dítě ve kterém věku mělo umět. Budou prezentovány pedagogické diagnostické nástroje, které budou pro pedagogy nástrojem pro sledování a následný rozvoj oblastí: grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, vnímání prostoru a času, základních matematických představ, myšlení a řeči, sociálních dovedností, sebeobsluhy a hry. Webinář je určen pro všechny zájemce o zmíněnou problematiku. V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Bc. Martina Kneslová

Cena: 365 Kč

Specifické poruchy učení - dysgrafie - prakticky

14. listopadu
20:00 - 21:10

Webinář je zaměřený na problematiku vzdělávání dětí a žáků s poruchou učení. Zaměříme se na metody a způsoby práce, organizaci výuky, využívání speciálních pomůcek u žáků, kteří mají dyslektické, dysortografické a dysgrafické obtíže. Součástí bude i komunikace a práce s rodinou žáka. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky i pro širokou veřejnost. 

Lektor: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá

Cena: 365 Kč

Rozvoj digitálních kompetencí na 1. stupni základní školy

15. listopadu
19:00 - 20:10

Na tomto webináři si ukážeme, jak smysluplně zapojit digitální kompetence do výuky napříč předměty na 1. stupni. Účastníci si odnesou praktické a jednoduché náměty, které budou moci aplikovat ve své výuce.  Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. et Mgr. Klára Střížová

Cena: 365 Kč

Rozvoj motoriky - tipy a náměty pro aktivity s dětmi

21. listopadu
20:00 - 21:10

Důležitým předpokladem pro úspěšný vstup do základní školy je dostatečná pohybová obratnost dítěte, schopnost přesného pohybu a dokonalé pohybové koordinace. Jedná se o komplexní motoriku, tedy i grafomotoriku - část jemné motoriky a psychických funkcí, kterou potřebujeme při kreslení a psaní, a jejíž stupeň vývoje významnou měrou poznamenává kresbu i písemný projev.  Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá

Cena: 365 Kč

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...