Webináře jazykové

Vzdělávací online semináře, které nabízíme, jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi účastníky.

Každý účastník živého vysílání získá osvědčení o absolvování, které nalezne v sekci Můj účet - Moje webináře následující den po uskutečněném webináři. U záznamů z proběhlých webinářů osvědčení nevystavujeme. Také se ve svém účtu dostane k materiálům z přednášky i k nahranému videu, které si může opětovně přehrát a tím se zpět vracet k vysílání online webináře. Snažíme se vybírat a připravovat psychologická, speciálně pedagogická, sociologická, pedagogická a didaktická témata, která pomohou účastníkům (pedagogům, asistentům pedagoga, vedoucím pracovníkům i zákonným zástupcům) lépe porozumět dané problematice a rozšířit jim tak profesní i osobní portfolio. Naším cílem je reagovat na aktuální trendy školství.

V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1, k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.

V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.

Již uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.

Návod, jak vytvořit hromadnou objednávku webináře

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně

Nejnovější webináře

Záznamy webinářů

Dílny čtení v praxi

23. března
19:00 - 20:10

Jednou z možností, jak ukázat žákům pravý smysl čtení a vést je k přemýšlivému čtenářství, jsou dílny čtení, jejichž hlavní činností je čtení. Tato metoda vychází z programu RWCT. Účastníci webináře se seznámí se strukturou dílen čtení a jejich praktickým využitím na modelových lekcích.

Webinář je vhodný pro pedagogy na 1. stupni ZŠ, pedagogy vyučující český jazyk na 2. stupni ZŠ, asistenty pedagoga. V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. et Mgr. Klára Střížová

Cena: 365 Kč

Pedagogická diagnostika v MŠ

23. března
20:00 - 21:10

Webinář podrobně charakterizuje oblasti vývoje, které je důležité v průběhu docházky do MŠ z pozice pedagoga u dítěte sledovat průběžně vyhodnocovat. Zaměřuje se na výstupy – co by dítě ve kterém věku mělo umět. Budou prezentovány pedagogické diagnostické nástroje, které budou pro pedagogy nástrojem pro sledování a následný rozvoj oblastí: grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, vnímání prostoru a času, základních matematických představ, myšlení a řeči, sociálních dovedností, sebeobsluhy a hry.

Webinář je určen pro všechny zájemce o zmíněnou problematiku. V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog

Cena: 365 Kč

Základy první pomoci pro pedagogické pracovníky

22. března
19:00 - 20:10

Rozhodnutí pomoci je jen prvním krokem k úspěšné záchraně lidského zdraví a především dítěte. Stejně důležité je vědět, jak první pomoc poskytnout. K tomu je potřeba správně vyhodnotit situaci a umět reagovat. Základy první pomoci, strohé zásady a rychlé návody jsou základem úspěšnosti nás všech. Máte možnost využít v průběhu webináře online chat s lektorkou a sdílet tak i své vlastní zkušenosti.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ a ZŠ, asistenty pedagoga), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Bc. et Bc. Lucie Seifertová, DiS.

Cena: 365 Kč

Pohybové hry v mateřské škole

22. března
19:00 - 20:10

Webinář je určen pro učitele mateřských škol, asistenty pedagoga v mateřských školách, chůvy v mateřských školách.

Na webináři budou posluchačům představeny různé konkrétní pohybové hry, které lze realizovat v s předškolními dětmi v mateřské škole, a to jak hry, které lze realizovat v budově mateřské školy, tak také hry, které lze realizovat v přírodě. Prezentované pohybové hry budou zaměřeny na rozvoj pohybových dovedností (lokomočních, nelokomočních a manipulačních) a pohybových schopností (rychlost, obratnost, vytrvalost a v omezené míře také síly). Tyto pohybové hry jsou upraveny tak, aby respektovaly vývojová specifika dětí předškolního věku.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: PhDr. Lucie Zormanová, Ph.D.

Cena: 365 Kč

Naši lektoři

 • Pedagog, speciální pedagog, výchovný poradce, lektor, majitel V lavici s. r. o. 

  Vystudoval speciální pedagogiku a učitelství pro mateřské školy a první stupeň základní školy, kvalifikaci si doplnil i pro výkon funkce výchovného poradce.…

  Speciální pedagog, pedagog, lektorka

  Vystudovala speciální pedagogiku a tělesnou výchovu, pracovala v mateřské škole a speciální škole jako učitelka. Současně pracuje jako speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru pro děti s…

  Speciální pedagog, pedagog na 1. stupni, lektorka

  Vystudovala speciální pedagogiku, kvalifikaci si rozšířila studiem prvního stupně a výchovným poradenstvím. Pracovala jako vyučující u žáků se specifickými poruchami učení a LMP, působila…

 • Speciální pedagog, logoped, lektor, pracovník ŠPZ 

  Vystudovala speciální pedagogiku se závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie a následně si doplnila vzdělání v oboru andragogika. Její práce je pro ni zároveň i koníčkem. Šest let…

  Pedagog, lektor

  Vystudovala magisterský program učitelství českého jazyka a literatury a dějepisu pro střední školy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Po ukončení studií odešla do praxe, kde získala zkušenosti s výukou prvního a…

  Psycholog, sociální pedagog se specializací na dramatické metody, certifikovaný lektor primární prevence.

  Má za sebou 6 let praxe na základní škole v pozici školního psychologa, 13 let praxe s dětmi ve volnočasových aktivitách,…

 • Pedagog, lektor, facilitátor, mediátor, kouč a moderátor

  Od dob svých studií se zabývá osobnostním a sociálním rozvojem. Vystudoval v Praze na FF UK postupně dva obory: jednooborovou filosofii  a jednooborovou pedagogiku, absolvoval 500…

  Sociální pracovnice, ředitelka Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Žatci, krizový intervent.

  Vystudovala JABOK, obor sociální pedagogika a teologie, studuje sociální práci. Pracovní zkušenosti má s terénní prací s…

  Lektorka a cvičitelka jógy.

   Její první učitelka, původem z Mongolska jí naučila, že jóga je zábava a má se prostě žít. Tuto vizi svým klientům předává již od roku 2009. Kromě několikaleté privátní výuky u mongolské lektorky Veronika…

 • Speciální pedagog, pedagog, lektor kurzů 

  Vystudovala jsem speciální pedagogiku, obor sociálně výchovná péče o smyslově postižené na VŠ v Hradci Králové a speciální pedagogiku na MU v Brně. V současné době studuje na Jihočeské univerzitě v…

  Logopedka ve zdravotnictví, speciální pedagožka, laktační poradkyně, neurovývojová stimulantka, JIAS terapeutka, terapeutka bilaterální integrace a lektorka. Vystudovala jednooborovou logopedii a speciální pedagogiku předškolního věku. V současné…

  Vysokoškolská pedagožka a učitelka v mateřské škole.

  Vystudovala učitelství pro mateřské školy a první stupeň základní školy. Pracuje jako vysokoškolská učitelka na polské univerzitě Uniwersytet Śląski a učí v polské mateřské škole…

 • Speciální pedagožka, bývalá asistentka pedagoga, lektorka 

  Vystudovala speciální pedagogiku s konečným zaměřením na logopedii a surdopedii. V průběhu studia pracovala jako asistentka pedagoga u žáka s ADHD. Nyní je na rodičovské dovolené a…

  Učitelka na 1. stupni, speciální pedagožka, lektorka

  Vystudovala speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě v Ostravě a učitelství pro 1. stupeň základní školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktuálně působí jako učitelka
  na 1.…

  Školní psycholog, lektor, matka dvou malých dětí

  Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení bakalářského studia pobývala rok v Anglii, kde…

 • Radka je fyzioterapeutka, psycholožka, behaviorální analytička a koučka. Díky programu pod MU mohla vystudovat Aplikovanou behaviorální analýzu na Florida Institute of Technology. Díky supervizorkám Ditě Chapman a Lauře Ferguson pak…

  Sociální pracovník, vedoucí klubů seniorů, publicista.

  Začínal jako pedagog volného času, poté vystudoval speciální pedagogiku a léta působí jako vedoucí klubů seniorů v sociální službě v Praze. Kromě seniorů se zaměřuje také na sociálně…

  Školní psycholožka, lektorka. Naše základní škola má asi 700 žáků, pracuji zde 7 let. Aktivně se účastním spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště, věnuji se kolektivům i dětem individuálně, konzultuji s kolegy pedagogy i…

 • Sociální pracovnice, vedoucí sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, lektorka.

  Vystudovala sociální pedagogiku, následně vychovatelství pro speciální a pedagogické instituce. Pracuje jako vedoucí…

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...